Przejdź do treści
Zespół Szkół w Budach Głogowskich
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Zespołu Szkół w Budach Głogowskich

Zespół Szkół w Budach Głgowskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsbudy.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-02-26

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • część plików nie jest w pełni dostępna cyfrowo,

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

   

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-10-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 Osobą kontaktową jest Barbara Depa,

adres e-mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

 lub kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu: 177897380.

 

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Budach Głogowskich

 • Adres: Budy Głogowskie 846, 36-060 Głogów Młp.

 • E-mail: zs_budy@glogow-mlp.pl

 • Telefon: 17 789 73 80

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

 • W budynku szkoły znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich umożliwiający wjazd na parter budynku, szerokie dwuskrzydłowe drzwi wejściowe. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Korytarze na parterze są szerokie, umożliwiają swobodne poruszanie się. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoba niepełnosprawna ma dostęp do wszystkich pomieszczeń na parterze obiektu.

 • Schody na piętro są szerokie.

 • W budynku nie ma windy, pochylni, platformy.
 • Informacja głosowa niedostępna.

 • Parking przed szkoła dostępny dla niepełnosprawnych.

 • Dopuszcza się jest możliwości wstępu z psem asystującym.

 • Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 

52630