Przejdź do treści
Zespół Szkół w Budach Głogowskich
Przejdź do stopki

Historia szkoły

Treść

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Budach Głogowskich

Historia szkoły w Budach Głogowskich sięga zamierzchłej przeszłości. Pierwszą szkołę ludową otwarto tutaj około 1890 roku. W drewnianym budynku usytuowanym za leśniczówką mieściły się dwie salki lekcyjne, a nawet mieszkanie dla nauczyciela. Niestety do dnia dzisiejszego nie zachowały się żadne dokumenty z tego okresu. Między 1910 a 1914 rokiem otwarto drugą, jednoklasową szkołę podstawową w południowej części Kmieci. Odtąd w Budach Głogowskich istniały dwie szkoły. W czasie drugiej wojny światowej w piwnicach budynku Szkoły Podstawowej nr 1 partyzanci mieli magazyn broni, dlatego Niemcy budynek 1944 roku spalili budynek szkolny. W 1945 roku zaraz po wyzwoleniu przejęto zabudowania dworskie dziedzica Franciszka Malinowskiego i w stajni umieszczono szkołę, a w budynku po gorzelni dworskiej powstały mieszkania dla nauczycieli. Pierwszymi, którzy tam zamieszkali byli: kierownik szkoły - Stanisław Niemiec, nauczycielka - Janina Zarębska i ksiądz Antoni Ziobro.

W latach 1958 – 1973 funkcję kierownika szkoły pełnił Antoni Rut. Za jego kadencji przeprowadzono remont w szkole. Powstało sześć sal lekcyjnych, pokój nauczycielski oraz kancelaria. Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje. Ponieważ ustawa z 1961 roku wprowadzała zmiany w systemie szkolnictwa, w Budach Głogowskich została utworzona ośmioklasowa szkoła podstawowa, niestety z częściowo łączonymi klasami. Warunki pracy szkoły w podworskiej stajni, mimo remontów, pogarszały się, dlatego mieszkańcy wsi występowali do władz z apelami o budowę nowej szkoły. Zapał mieszkańców był „studzony” brakami środków budżetowymi na oświatę. Udało się wyremontować budynek gorzelni dworskiej, w którym zamieszkali nauczyciele pracujący w naszej szkole. Warto w tym miejscu wspomnieć o paniach: Teresie Rut , Urszuli Skalskiej , Marii Madej , Marii Kani , Marii Karp , Marii Witt , Kazimierze Przywarze oraz panu Januszu Skalskim, który obecnie pełni funkcję dyrektora szkoły. Nauczyciele ci nie tylko uczyli, organizowali także ciekawe zajęcia pozalekcyjne, przedstawienia i inne imprezy rozrywkowe.

Od września 1973 roku obowiązki dyrektora Zbiorczej Szkoły w Budach Głogowskich pełnił pan Aleksander Karp. Rok 1973 przyniósł kolejne zmiany w oświacie. Szkoły o klasach łączonych zostały filiami szkół zbiorczych. Taką szkołą zbiorczą została nasza szkoła i do niej zaczęli dojeżdżać uczniowie klas od V – VIII ze Szkoły Podstawowej nr 2. Początkowo z „Końca” dojeżdżała tylko młodzież do klasy VII i VIII, zaś do nauczania w klasach V i VI w SP nr 2 dojeżdżali nasi nauczyciele, specjaliści przedmiotowi. Aby ułatwić im dojazdy, zakupiono do szkoły dwa rowery. Z czasem dostosowano podział godzin do rozkładu jazdy PKS. Warunki pracy w naszej szkole pogorszyły się. Zwiększyła się liczba dzieci. Bolączką był brak szatni, sali gimnastycznej, biblioteki oraz świetlicy. Mimo to wprowadzono zajęcia Ogniska Przedszkolnego oraz prowadzono akcję dożywiania dzieci. Nie było to łatwe. Wodę na herbatę przynoszono ze studni, a gotowało się ją w dużym parniku elektrycznym. W szkole prężnie działało harcerstwo, SK, PCK oraz chór i kółka zainteresowań. Przez pewien czas był także realizowany program klas uzawodowionych. Szkoła tętniła życiem do późnych godzin wieczornych.

Dyrektor szkoły wraz z Komitetem Rodzicielskim rozpoczął usilne starania o budowę nowej szkoły. Pierwsze wykopy zrobiono w maju 1977 roku. Pracowano przy nich z wielkim zapałem i oddaniem. Zastój w gospodarce narodowej i początki kryzysu gospodarczego bardzo niekorzystnie odbiły się na postępie prac budowlanych. W rezultacie powstał tylko jeden pawilon, bez sali gimnastycznej i sal do nauczania przedszkolnego. W roku szkolnym 1979/1980 funkcję dyrektora szkoły objął Walenty Kotula. Za jego kadencji w 1985 roku rozpoczęła się nauka w nowej szkole. Nareszcie uczniowie poza klasami do nauki poszczególnych przedmiotów, mogli korzystać z biblioteki, „kącika czytelniczego”, szatni. Udało się także wyposażyć w sprzęt i pomoce oddział przedszkolny. We wrześniu 1986 można było w nim przyjąć pierwsze pięcioletnie dzieci. W roku szkolnym 1987-1988 dyrektorem szkoły została mgr Halina Lewicka. Nie tylko doposażyła szkołę, ale zadbała również o estetykę terenu przyszkolnego. Szkoła Podstawowa nr 1 pełniła funkcję placówki środowiskowej, w której odbywały się różne imprezy i spotkania. Dyrektorka szkoły rozpoczęła starania o nadanie szkole imienia oraz sztandaru. Imię wybrano drogą przeprowadzonego wśród uczniów plebiscytu, a nadano w uznaniu zasług placówki. Od 3 czerwca 1989 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Budach Głogowskich nosi imię Marii Konopnickiej, wielkiej Polki i poetki. Uroczystość nadania imienia szkole zgromadziła liczną grupę gości i przyjaciół. Z dużym uznaniem spotkał się przygotowany przez nauczycieli i uczniów program artystyczny oparty na wspaniałej twórczości Marii Konopnickiej. Imprezę uświetnił występ orkiestry wojskowej Garnizonu Rzeszowskiego.

Przez następne lata szkoła tętniła życiem. Nasi uczniowie coraz częściej zaznaczali swoją obecność w różnorodnych konkursach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Jednak wszystkim „spędzał sen z oczu” brak sali gimnastycznej. Mieliśmy jednak ciągle nadzieję, że wcześniej czy później uda się spełnić to marzenie uczniów, rodziców i nauczycieli. Starania wielu ludzi przychylnych szkole dały rezultaty. Pojawił się plan – projekt rozbudowy istniejącej szkoły. Bardzo trudne były początki, ale dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych ludzi dobrnęliśmy do końca. Warto w tym miejscu wspomnieć o zapale naszego dyrektora, mgr Janusza Skalskiego, zaangażowaniu jego „prawej ręki”, radnej-mgr Kazimierze Przywarze oraz o wsparciu ze strony burmistrza Głogowa Młp. mgr inż. Kazimierza Rokity. Dzięki wysiłkom wielu wspaniałych ludzi, społeczników zaangażowanych w pomoc dla naszej szkoły, 9 listopada 2002 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej części Szkoły Podstawowej nr1 im. Marii Konopnickiej w Budach Głogowskich.

33739